Chào mừng quốc tế thiếu nhi 1.6

Điều Lệ Nhà Trường

 

 

ĐIỀU LỆ

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1.  Nhiệm vụ và quyền hạn của lớp mầm non Hoa Tulip

1. Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ mười hai tháng tuổi đến năm tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến lớp;

3. Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

4. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật.

5. Xây dựng cơ sở vật chất theo yêu cầu chuẩn hoá, hiện đại hoá.

6. Phối hợp với gia đình trẻ em, tổ chức và cá nhân để thực hiện hoạt động  nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

7. Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ em tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng.

8. Thực hiện kiểm định chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em  theo quy định.

9. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

 

Điều 2.  Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo

1.Trẻ em đ­ược tổ chức theo nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo.        

    a) Đối với nhóm trẻ: trẻ em từ 12 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi được tổ chức thành các nhóm trẻ. Số trẻ tối đa trong một nhóm trẻ được quy định như sau:

- Nhóm trẻ từ 12 đến 24 tháng tuổi: 15 trẻ;

- Nhóm trẻ từ 25 đến 36 tháng tuổi: 15 trẻ.

    b) Đối với lớp mẫu giáo: Trẻ em từ ba tuổi đến năm tuổi được tổ chức thành các lớp mẫu giáo. Số trẻ tối đa trong một lớp mẫu giáo được quy định như sau:

   - Lớp mẫu giáo 3- 4 tuổi: 15 trẻ;

   - Lớp mẫu giáo 4-5 tuổi: 15 trẻ;

   - Lớp mẫu giáo 5-6 tuổi: 15 trẻ.

   c) Nếu số lượng trẻ em  trong mỗi nhóm, lớp  không đủ 50% so với số trẻ tối đa được quy định tại Điểm a và Điểm b, Khoản 1 của Điều này thì được tổ chức thành nhóm trẻ ghép hoặc lớp mẫu giáo ghép;

   d) Mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có đủ số lượng giáo viên theo quy định hiện hành. Nếu nhóm, lớp có từ 2 giáo viên trở lên thì phải có 1 giáo viên phụ trách chính.

 

Điều 3.  Tổ chuyên môn

   1. Tổ chuyên môn bao gồm giáo viên, người làm công tác thiết bị giáo dục và cấp dưỡng. Tổ chuyên môn có tổ trư­ởng và tổ phó.

   2. Nhiệm vụ của tổ chuyên môn gồm:

    a) Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chư­ơng trình, kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và các hoạt động giáo dục khác;

    b) Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và quản lý sử dụng tài liệu, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị giáo dục của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường, nhà trẻ;

    c) Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;

    d) Đề xuất khen thưởng, kỷ luật giáo viên.

   3. Tổ chuyên môn sinh hoạt định kỳ ít nhất hai tuần một lần.

 

Điều 4.  Tổ văn phòng

 1. Tổ văn phòng gồm các nhân viên làm công tác y tế trường học, văn thư, kế toán và nhân viên khác.

 2. Nhiệm vụ của tổ văn phòng gồm:

   a) Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ theo tuần, tháng, năm nhằm phục vụ cho việc thực hiện các hoạt động của nhà trường, nhà trẻ về chăm sóc, dinh dưỡng;

   b) Giúp hiệu trưởng quản lý tài chính, tài sản, lưu giữ hồ sơ của nhà trường, nhà trẻ;

   c) Thực hiện bồi d­ưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường, nhà trẻ;

   d) Tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên.

3. Tổ văn phòng sinh hoạt định kỳ ít nhất hai tuần một lần.

 

Điều 5. Hiệu trưởng

1. Hiệu trưởng lớp mầm non là người chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý các hoạt động và chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà tr­ường, nhà trẻ. 

2. Người được bổ nhiệm hoặc công nhận làm Hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

   a) Có trình độ chuẩn được đào tạo là có bằng trung cấp sư phạm mầm non, có ít nhất 5 năm công tác liên tục trong giáo dục mầm non. Trường hợp do yêu cầu đặc biệt của công việc, người được bổ nhiệm hoặc công nhận là Hiệu trưởng có thể có thời gian công tác trong giáo dục mầm non ít hơn theo quy định;

   b) Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý; có uy tín về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ; có năng lực tổ chức, quản lý nhà trường, nhà trẻ và có sức khoẻ.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng

    a) Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục từng năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền;

    b) Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường, nhà trẻ; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó;

    c) Phân công, quản lý, đánh giá, xếp loại; tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển; khen th­ưởng, thi hành kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định;

    d) Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản của nhà

 trư­ờng, nhà trẻ;

    đ) Tiếp nhận trẻ em, quản lý trẻ em và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà tr­ường, nhà trẻ; quyết định khen thưởng, phê duyệt kết quả đánh giá trẻ theo các nội dung nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;

    e) Dự các lớp bồi d­ưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; tham gia các hoạt động giáo dục 2 giờ trong một tuần; được hư­ởng chế độ phụ cấp và các chính sách ưu đãi theo quy định;

    f) Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị - xã hội trong nhà trường, nhà trẻ hoạt động nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ;    

    g) Thực hiện xã hội hoá giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.

 

Điều 6.  Chư­ơng trình giáo dục, kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục

   1. Lớp mầm non Hoa Tulip độc lập thực hiện chư­ơng trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em căn cứ vào chương trình, hướng dẫn nhiệm vụ năm học và điều kiện của từng địa phương.

 

Điều 7. Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi và tài liệu phục vụ chương trình giáo dục mầm non

   1. Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi và tài liệu hướng dẫn được sử dụng trong, Lớp mầm non Hoa Tulip độc lập theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   2. Lớp mầm non Hoa Tulip có trách nhiệm trang bị thiết bị, đồ dùng, đồ chơi và tài liệu phục vụ chương trình giáo dục mầm non; khuyến khích giáo viên sử dụng tài liệu, thiết bị hiện đại để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

   3. Tài liệu hướng dẫn chăm sóc trẻ khuyết tật theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Điều 8.  Hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em

   1.Việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ được tiến hành thông qua các hoạt động theo quy định của chương trình giáo dục mầm non.

   2. Hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ bao gồm: chăm sóc dinh dưỡng; chăm sóc giấc ngủ; chăm sóc vệ sinh; chăm sóc sức khoẻ và đảm bảo an toàn.

   3. Hoạt động giáo dục trẻ bao gồm: hoạt động chơi; hoạt động học; hoạt động lao động; hoạt động ngày hội, ngày lễ.

  4. Việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ còn thông qua hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em cho các cha mẹ  trẻ và cộng đồng.

 

Điều 9.  Hệ thống hồ sơ, sổ sách phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em

          1. Đối với Lớp mầm non Hoa Tulip

          a) Hồ sơ quản lý trẻ em; 

          b) Hồ sơ quản lý nhân sự;                

          c) Hồ sơ quản lý chuyên môn;

          d) Sổ lưu trữ các văn bản, công văn;

          e) Hồ sơ quản lý tài sản, cơ sở vật chất, tài chính;

          2. Đối với giáo viên

          a) Sổ kế hoạch giáo dục trẻ em;

          b) Sổ theo dõi trẻ: điểm danh, khám sức khoẻ, theo dõi đánh giá trẻ;

          c) Sổ chuyên môn: dự giờ, tham quan học tập, ghi chép các nội dung sinh hoạt chuyên môn;

          d) Sổ theo dõi tài sản của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.

 

Điều 10.  Đánh giá kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em

1. Kiểm tra định kỳ sức khoẻ trẻ em: hai lần trong một năm học.

2. Theo dõi biểu đồ tăng trưởng của trẻ em: trẻ dưới 24 tháng tuổi một tháng cân trẻ một lần; trẻ trên 24 tháng tuổi một quý cân trẻ một lần.

3. Đánh giá sự  phát triển của trẻ em: căn cứ  quy định về chuẩn phát triển trẻ em theo độ tuổi do Bộ Giáo dục và  Đào tạo ban hành.

 

Điều 11. Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em

1. Phòng sinh hoạt chung: Đảm bảo 1,5 - 1,8m2 cho một trẻ; đủ ánh sáng tự nhiên và thoáng; nền nhà láng xi măng, lát gạch màu sáng hoặc gỗ. Được phép sử dụng phòng sinh hoạt chung làm nơi ăn, ngủ cho trẻ mẫu giáo. Phòng sinh hoạt chung có các thiết bị sau:

  -  Bàn, ghế của trẻ đúng quy cách và đủ cho số trẻ trong lớp;

  -  Bàn, ghế, bảng cho giáo viên;

  -  Hệ thống tủ, kệ, giá đựng đồ chơi, đồ dùng, tài liệu;

  -  Hệ thống đèn, hệ thống quạt.

2. Phòng ngủ: Đảm bảo 1,2 - 1,5m2 cho một trẻ; đảm bảo yên tĩnh, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông. Phòng ngủ bao gồm các thiết bị sau:

   -  Giường, phản, chiếu, đệm, chăn, gối, màn, quạt tuỳ theo khí hậu từng miền;

   -  Hệ thống tủ, kệ, giá đựng các đồ dùng phục vụ trẻ em ngủ.

3. Phòng vệ sinh: Đảm bảo 0,4 - 0,6m2 cho một trẻ; đối với trẻ mẫu giáo có chỗ riêng cho trẻ em trai, trẻ em gái. Phòng vệ sinh có các thiết bị sau:

          -  Cho trẻ nhà trẻ:

            + Vòi nước rửa tay;

            + Ghế ngồi bô;

            + Có thể bố trí máng tiểu, bệ xí cho trẻ 24 - 36 tháng;

            + Vòi tắm;

            + Có thể có bể hoặc bồn chứa nước.

         - Cho trẻ mẫu giáo:

            + Vòi nước rửa tay;

            + Chỗ đi tiểu và bệ xí cho trẻ em trai và trẻ em gái;

            + Vòi tắm;

            + Bể hoặc bồn chứa nước.

   4. Hiên chơi đảm bảo 0,5 - 0,7m2 cho một trẻ, chiều rộng không dưới 2,1m; có lan can bao quanh cao 0,8-1m.

 

Điều 12. Nhà bếp

   1. Đảm bảo 0,3- 0,35m2 cho một trẻ. Gồm có khu sơ chế, khu chế biến, khu nấu ăn, khu chia thức ăn; được thiết kế và tổ chức theo dây chuyền hoạt động một chiều.

   2. Nhà bếp có các thiết bị sau đây:

          a) Có đầy đủ đồ dùng phục vụ trẻ em ăn tại Lớp mầm non Hoa Tulip; Có dụng cụ chế biến thực phẩm đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm;

        b) Có tủ lạnh để lưu mẫu thực phẩm của trẻ em; Có đủ nước sử dụng, chất lượng nước phải được cơ quan Y tế kiểm định;

          c) Đảm bảo việc xử lí các chất thải đúng quy định; Đảm bảo yêu cầu phòng chống cháy nổ.

 

Điều 13. Yêu cầu về thiết bị, đồ dùng đồ chơi, tài liệu

    1. Lớp mầm non Hoa Tulip có đủ thiết bị, đồ chơi, đồ dùng cá nhân, tài liệu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; sử dụng có hiệu quả trong nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

    2. Lớp mầm non Hoa Tulip sử dụng các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu ngoài danh mục do Bộ  Giáo dục và Đào tạo ban hành đảm bảo tính giáo dục, an toàn, phù hợp với trẻ em mầm non.

    3. Lớp mầm non Hoa Tulip có kế hoạch bảo quản, sửa chữa, thay thế, bổ sung, nâng cấp thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu.

 

Điều 14.  Giáo viên và nhân viên

   1. Giáo viên trong Lớp mầm non Hoa Tulip là người làm nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong Lớp mầm non Hoa Tulip.

   2. Nhân viên là người làm nhiệm vụ phục vụ công tác nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em trong Lớp mầm non Hoa Tulip.

 

Điều 15.  Nhiệm vụ của giáo viên

   1. Bảo vệ an toàn sức khoẻ, tính mạng của trẻ em trong thời gian trẻ em ở Lớp mầm non Hoa Tulip.       

   2. Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình giáo dục mầm non: lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục; Xây dựng môi trường giáo dục, tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Đánh giá và quản lý trẻ em; Chịu trách nhiệm về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn, của nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

   3. Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; G­ương mẫu, thương yêu trẻ em, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ em; Bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em; Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

   4. Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ trẻ. Chủ động phối hợp với gia đình trẻ để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ em.

   5. Rèn luyện sức khỏe; Học tập văn hoá; Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

   6. Thực hiện các nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành,  các quy định Lớp mầm non Hoa Tulip, quyết định của Hiệu trưởng.

 

  Điều 16.  Nhiệm vụ của nhân viên

          1. Thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch và sự phân công của Hiệu trưởng.

          2. Thực hiện quy chế chuyên môn nghề nghiệp và chấp hành nội quy Lớp mầm non Hoa Tulip.

          3. Bảo đảm an toàn cho trẻ trong ăn uống và sinh hoạt tại Lớp mầm non Hoa Tulip. Tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến ăn uống cho trẻ, đảm bảo không để xảy ra ngộ độc đối với trẻ.

          4. Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của bản thân và Lớp mầm non Hoa Tulip; đoàn kết, tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp.

          5. Rèn luyện sức khỏe, học tập văn hóa, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

          6. Thực hiện nghĩa vụ công dân và các quy định của pháp luật và của ngành,  các quy định của Lớp mầm non Hoa Tulip, quyết định của Hiệu trưởng.

 

Điều 17. Quyền của giáo viên và nhân viên

   1. Đ­ược đảm bảo các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

   2. Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, được hưởng lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của pháp luật khi được cử đi học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

   3. Được h­ưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần và được chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ theo chế độ, chính sách quy định đối với nhà giáo.

   4. Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự.

   5. Được thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.

 

Điều 18.  Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên và nhân viên

Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non là có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non; Trình độ chuẩn được đào tạo của nhân viên y tế học đường, kế toán là có bằng tốt nghiệp trung cấp theo chuyên môn được giao; Đối với nhân viên thủ quỹ, thư viện, văn thư, nấu ăn, bảo vệ phải được bồi dưỡng về nghiệp vụ được giao.

 

Điều 19.  Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của giáo viên và nhân viên

   1. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của giáo viên phải đáp ứng yêu cầu giáo dục đối với trẻ em.

   2. Trang phục của giáo viên và nhân viên gọn gàng, sạch sẽ phù hợp với hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

 

Điều 20.  Các hành vi giáo viên và nhân viên không được làm

 1. Các hành vi giáo viên không được làm:

   a) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ em và đồng nghiệp;

   b) Xuyên tạc nội dung giáo dục;

   c) Bỏ giờ; Bỏ buổi dạy; Tuỳ tiện cắt xén chương trình nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục;

   d) Đối xử không công bằng đối với trẻ em;

   e) Ép buộc trẻ học thêm để thu tiền;

   f) Bớt xén khẩu phần ăn của trẻ em; Làm việc riêng khi đang tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

 2. Các hành vi nhân viên không được làm : 

   a) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ em và đồng nghiệp;

   b) Đối xử không công bằng đối với trẻ em;

   c) Bớt xén khẩu phần ăn của trẻ em; Làm việc riêng khi đang tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em.

 

Điều 21.  Khen th­ưởng và xử lý vi phạm

   1. Giáo viên và nhân viên có thành tích được khen thư­ởng, được tặng danh hiệu thi đua và các danh hiệu cao quý khác theo quy định.

   2. Giáo viên và nhân viên có hành vi vi phạm các quy định tại Điều lệ này thì tuỳ theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định.

 

Điều 22.  Tuổi và sức khoẻ của trẻ em mầm non

   1. Trẻ em từ mười hai tháng tuổi đến năm tuổi được nhận vào Lớp mầm non Hoa Tulip.

   2. Không tiếp nhận trẻ em đang mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh bẩm sinh nguy hiểm vào học trong Lớp mầm non Hoa Tulip.

 

Điều 23.  Quyền của trẻ em và chính sách đối với trẻ em

   1. Đư­­ợc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo mục tiêu, chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

   2. Được chăm sóc sức khoẻ ban đầu;

   3. Được tham gia các hoạt động nhằm phát triển năng khiếu.

   4. Được giảm phí đối với các dịch vụ vui chơi, giải trí công cộng.

   5. Đ­ược hư­­ởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

 

Điều 24.  Nhiệm vụ của trẻ em

   1. Đi học đều; Tham gia đầy đủ các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục dành cho trẻ em; Thực hiện các quy định của nhà trường.

   2. Có lời nói, cử chỉ lễ phép, có thói quen vệ sinh văn minh phù hợp lứa tuổi.

   3. Trang phục sạch sẽ, gọn gàng, phù hợp lứa tuổi, thuận tiện cho các hoạt động vui chơi và học tập.

   4. Giữ gìn vệ sinh cá nhân, Lớp mầm non Hoa Tulip và nơi công cộng.

 

Điều 25.  Khen thư­­ởng, nhắc nhở

    1. Trẻ em chăm, ngoan được khen ngợi, động viên, khích lệ.

    2. Trẻ em mắc lỗi được giáo viên nhắc nhở và trao đổi với gia đình.

 

Điều 26. Trách nhiệm của Lớp mầm non Hoa Tulip

    1. Lớp mầm non Hoa Tulip chủ động đề xuất biện pháp với cấp uỷ và chính quyền địa phương, phối hợp với gia đình và xã hội nhằm thống nhất quy mô, kế hoạch phát triển Lớp mầm non Hoa Tulip, các biện pháp giáo dục trẻ em và quan tâm giúp đỡ những trường hợp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

    2. Phối hợp với cơ quan, các tổ chức chính trị - xã hội và cá nhân có liên quan nhằm:

       a) Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ cho cha mẹ và cộng đồng; thực hiện phòng bệnh, khám sức khoẻ định kỳ cho trẻ em trong nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

      b) Huy động các nguồn lực của cộng đồng chăm lo sự nghiệp giáo dục mầm non; góp phần xây dựng cơ sở vật chất; xây dựng môi tr­ường giáo dục lành mạnh, an toàn; tạo điều kiện để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

 

Điều 27. Trách nhiệm của gia đình

  1. Thường xuyên liên hệ với Lớp mầm non Hoa Tulip để được thông báo kịp thời tình hình của trẻ em nhằm phối hợp trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

2. Tham gia các hoạt động của nhóm Lớp mầm non Hoa Tulip góp phần nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

 

Điều 28. Ban đại diện cha mẹ trẻ em của Lớp mầm non Hoa Tulip

 1. Lớp mầm non Hoa Tulip có Ban đại diện cha mẹ trẻ em của từng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo. 

 2. Ban đại diện cha mẹ trẻ em được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.